Tulara Diarakato

Diarado/Stakkato/Monokol
DOB:  5 December, 2012 | Brown

n foal to Cayetano
Brown mare, born 5 December 2012.

Diarakato Diarakato
Diarado Diamant de Semilly Le Tot de Semilly
Venise des Cresles
Roxette I Corrado I
Kimberley III
Tulara Stonika Stakkato WoermannSpartan
Pia
W.E.S Monika Monokol
W.E.S. Rhumba