Tulara Jalezzo

Jaloubet Z/Arezzo VDL/Carpaccio Filly
DOB:  22 October, 2019

Filly Born 22 October 2019.

Tulara 18mth fillies - 3 Tulara 18mth fillies - 4 Tulara Jalazzo - 1
Jaloubet K Baloubet du Rouet Galoubet A
Mesange du Rouet
Krista Polydor
Paquita
Tulara Arezzia Arezzo VDL Chin Chin
Sarjolin
Tulara Carpaccia Carpaccio
Gaia